Rogers Group

Our group consists of a diverse mix of students and postdocs, including people from chemistry, physics, electrical engineering, mechanical engineering, materials science and chemical engineering. Members over the last three years have, in addition to the US, originated from Germany, China, Vietnam, Singapore, Portugal, Mexico, India, Turkey, France, Korea, Pakistan, Thailand, Taiwan and Ukraine.

PhD Students:

Surabhi Madhvapathi (Univ. Cal, Berkeley)
Hexia Guo (USTC)
Claire Liu (Univ. Chicago)
Ivy Huang (Columbia Univ.)
Hany Arafa (ASU)
Andreas Tzavelis (Dartmouth Univ.)
Andrew Efimov (Johns Hopkins Univ.)
Joanna Ciatti (Univ. Michigan)
Grace Wickerson (Rice Univ.)
Yiming Liu (Washington Univ.)
Yue Wang (UIUC)
Youngdo Kim (SKKU)

MS Students:

Mengjia Zhao (BUCT)
Lingzi Meng (HFUT)
Jihoon Han (NU)
Shuming Kang (UIUC)
Fei Liu (SEU)
Wenyuan Yan (Tongji)
Yihan Liu ()
Gary Tsai (NU)
Yang Weng (UoB)
Yuhe Zhang (Nanjing Tech)
John Williams (Northwestern)
Hao Zang (U. Waterloo)
Jin Wang (Sichuan U.)
Yinsheng Lu (U. Pitt.)
Kuan Sheng
Zhuoran Zhan (UIUC)
Chen-yu Yang (Natl Taiwan Univ Sci & Tech)
Ruihao Song
Yu Xuan Chin (Univ. Rochester)

Undergraduate Students: Many, typically between 20 and 40

Postdoctoral Fellows:

David (Yeonsik) Choi (U. Cambridge)
Andrea Carlini (UCSD / Northwestern)
Abraham Vazquez-Guardado (UCF)
Haiwen Luan (Northwestern)
Geumbee Lee (KU)
Hyoyoung Jeong (UT Austin)
Dasom Yang (Yonsei Univ.)
Hong Joon Yoon (SKKU)
Joohee Kim (Yonsei)
Ouyang Wei (MIT)
Jihye Kim (SKKU)
Jin Tae Kim (UIUC)
Katy Jinkins (Univ. Wisc.)
Shuo Li (Cornell)
Minsu Park (KAIST)
Xinchen Ni (MIT)
Ziying Hu (UCSD/Northwestern)
Seonggwang Yoo (GIST)
Hak-Young Ahn (Korea Univ.)
Jae-Young Yoo (KAIST)
Zhengwei Li (UIUC)
Yamin Zhang (GT)
Jaeho Shin (SNU)
Shanliang Liu (Purdue/Yale)
Seyong Oh (SKKU)
Soongwon Cho (Imperial College)
Hedan Bai (Cornell)
Hee Sup Shin (Carnegie Mellon Univ.)
Kento Yamagishi (Singapore Univ Tech. and Design)
Min-kyu Lee (SNU)
Yunyun Wu (Univ. Windsor)
Chanho Park (Yonsei)
Junhwan Choi (KAIST)
Sarah Rehn (Rice)
Jiaqi Liu (U Penn)
Tianyu Yang (UIUC)
Matt Flavin (MIT)
Amir Vahabikashi (NU)
Ken Madsen (UIUC)
Kyoungho Ha (UT at Austin)

Visiting Faculty, Students and Researchers:

Kyung-Mi Lee (Korea Univ)
Mika-Matti Laurila (TAU)
Woo-youl Maeng (Korea Univ)

Research Staff:

Tony Banks
Jacob Trueb